Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDENBehoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn deze voorwaarden, die de klant verklaart te kennen en zonder enig voorbehoud te aanvaarden, steeds van toepassing op elke overeenkomst die tussen Claqueurs en de klant gesloten wordt.

Claqueurs behoudt zich het recht voor eventuele bijzondere voorwaarden van toepassing te verklaren, dewelke voorafgaand zullen worden vermeld of waarnaar voorafgaand zal worden verwezen. Eventuele bijzondere voorwaarden primeren op de algemene voorwaarden.

De klant verbindt zich ertoe deze algemene en eventuele bijzondere voorwaarden na te leven.

Het inschrijven voor een workshop of akkoord geven voor diensten via offerte van Claqueurs leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Claqueurs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden of bijzondere voorwaarden op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige overeenkomsten. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien een lopende overeenkomst wordt verlengd, zijn de nieuwe algemene voorwaarden onverkort van toepassing.Claqueurs is een product van Nick Van Calster met zetel te Antwerpen.

Het correspondentieadres is: FRIDAY - Ankerui 12/4, 2000 Antwerpen
via Nick Van Calster, Justitiestraat 61/301 - 2018 Antwerpen  KBO-nr:
BE0792.203.057Workshops en Theatrale diensten
Claqueurs organiseert Theater teambuilding en workshops en levert theatrale diensten en projecten. De inhoud hiervan wordt beschreven op de website www.claqueurs.be. De duur van de dienst of workshop is afhankelijk van het type en de overeenkomst via offerte. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst, Facturatie en betalingsvoorwaarden Wanneer de klant zich inschrijft voor een workshop, wordt deze voldaan door een betalingsverzoek. Wanneer de betaling in orde is, ontvangt de klant een bevestigingsmail.

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand op het moment dat deze email wordt verzonden naar het door de klant opgegeven mailadres.

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop. Deze personen ontvangen eveneens een bevestigingsmail.

Enkele dagen voor de workshop ontvangt elke deelnemer een herinneringsmail voor de workshop.

Claqueurs en de klant komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van Claqueurs hiervoor als een vermoeden van bewijs.Bij diensten zal de klant aan Claqueurs de via offerte overeengekomen vergoeding betalen, te vermeerderen met het toepasselijk BTW-tarief, voor de Diensten (de “Vergoeding”). De klant erkent uitdrukkelijk dat hij BTW verschuldigd is over de Vergoeding. De BTW wordt door Claqueurs in rekening gebracht en dient tegelijk met de Vergoeding te worden voldaan.

Afhankelijk van de concrete wensen van de klant kan de factuur van Claqueurs tevens uit kosten van derden bestaan: dit zijn kosten die Claqueurs heeft moeten voorschieten aan derden, bv. kosten catering, freelance acteurs, huur geluid en licht,...

Het is voor Claqueurs mogelijk om vóór de aanvang van de diensten één of meerdere voorschotten te vragen. Een voorschot of provisie is een forfaitair bedrag dat wordt bepaald in functie van de gevraagde diensten. In de daaropvolgende factuur worden de betaalde voorschotten in mindering gebracht. U heeft steeds het recht om een gedetailleerd overzicht van geleverde diensten te vragen.Claqueurs kan u een factuur zenden na levering diensten. U gaat ermee akkoord dat de facturen naar uw opgegeven e-mailadres verstuurd worden, tenzij anders werd overeengekomen.

Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 kalenderdagen vanaf de factuurdatum. Bij niet-betaling of onvolledige betaling op de vervaldag heeft de uitvoerende advocaat vanaf de daaropvolgende dag, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het recht om nalatigheidsinteresten aan te rekenen tegen een rentevoet van 10%. Per ingebrekestelling wordt eveneens een administratieve kost van € 25 aangerekend. In geval van onenigheid over de factuur dient u binnen een termijn van 8 dagen schriftelijk contact op te nemen met de uitvoerende advocaat en een gedetailleerde beschrijving te geven van de redenen van uw betwisting. De uitvoerende advocaat streeft ernaar dit onmiddellijk minnelijk met u te regelen.

Bij afwezigheid van protest binnen de vervaltermijn, gaat Claqueurs ervan uit dat de factuur werd aanvaard. Ook de betaling van een factuur wordt beschouwd als de aanvaarding ervan.

Claqueurs heeft het recht om zijn Diensten zonder verdere kennisgeving op te schorten zodra de vervaldag bereikt is en geen of onvolledige betaling werd ontvangen.Beroep op derden
Claqueurs kan bij de uitvoering van zijn Diensten derden naar keuze inschakelen voor specifieke opdrachten.

Claqueurs is niet aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid van zulke derden, ongeacht of die derde diens factuur richt aan Claqueurs dan wel rechtstreeks aan u. Claqueurs is eveneens gemachtigd om namens u, en zonder uw voorafgaande schriftelijk akkoord, eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van zulke derden te aanvaarden.

Voorstellingen en tickets
Voorstellingen beginnen stipt. Om de voorstellingen niet te storen, laten we na aanvang niemand meer toe, ook niet met een geldig ticket. Wie zich te laat aanbiedt op een voorstelling, heeft geen recht op een terugbetaling van de tickets. Uw ticket is alleen geldig voor de dag en de voorstelling die erop staan aangegeven. Als u gebruik maakt van e-tickets, wordt de toegang verleend aan de eerste persoon die het origineel presenteert, kopieën worden niet aanvaard. Indien je beschikt over een e-ticket, ben je zelf verantwoordelijk voor het duidelijk presenteren van je toegangsbewijs.Tickets worden enkel terugbetaald in geval van een datumwijziging of bij annulatie van de voorstelling. Overmacht onder de vorm van stakingen, natuurrampen, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen die een bezoeker verhinderen om bij een voorstelling aanwezig te zijn, worden niet aanvaard als geldige reden voor de terugbetaling van een ticket.Annulatie / afgelasten
Indien de klant zich voor een workshop heeft ingeschreven, maar toch niet aanwezig kan zijn, dient dit onmiddellijk gemeld via mail hallo@claqueurs.be Deze annulatie is enkel geldig wanneer de ontvangst ervan bevestigd wordt door Claqueurs.

Bij annulering gebeurt er geen terugbetaling. Een deelnemer kan wel een vervanger zoeken, zodat iemand anders zijn/haar plaats kan innemen. No refund policy.

Indien de klant niet aanwezig is op de workshop (geen verwittiging), gebeurt geen terugbetaling.

Claqueurs behoudt zich het recht voor een workshop te allen tijde af te gelasten. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het afgelasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.Schade en aansprakelijkheid
Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan Claqueurs op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop of dienstverlening.

In geval van schadeaanspraken naar Claqueurs dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 100 euro.

Indien er tijdens de workshop, voorstelling of dienstverlening onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant, kan Claqueurs de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

Overmacht
Gelijk welke externe oorzaak en onder meer het begrip overmacht in de meest ruime betekenis van het woord geeft Claqueurs het recht een gesloten overeenkomst als van rechtswege ontbonden of ze voor een door zijn te bepalen termijn als geschorst te beschouwen, zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.Auteursrechten en Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website, de Facebookpagina en de Instagram van Claqueurs is copyright van toepassing.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Claqueurs. Commercieel gebruik door derde partijen is verboden, tenzij overeengekomen.

Inbreuken op deze bepaling geven aanleiding tot een schadevergoeding van 1000 euro per dag dat deze inbreuk blijft voortduren en niet wordt gestaakt. Dit alles onverminderd het recht van Claqueurs om een grotere schadevergoeding te vorderen indien bewezen.Privacy

Claqueurs heeft het recht de persoonsgegevens van de klant bij te houden. Claqueurs verbindt zich ertoe deze gegevens geheim te houden en niet door te geven aan derden zonder toestemming van de klant zelf. De klant kan steeds de gegevens dewelke op hem betrekking hebben opvragen aan Claqueurs.Klachten

Klachten met betrekking een workshop of andere dienstverlening dienen zo snel als mogelijk en uiterlijk één week na het plaatsgrijpen van de activiteit per email of aangetekend schrijven aan Claqueurs ter kennis worden gebracht.

In geval van geschillen tussen Claqueurs en de klant zal eerst getracht worden deze in der minne op te lossen.Nietigheid

De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden of eventuele bijzondere voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang. De niet-geldige bepaling wordt vervangen door de meest nauw aansluitende, wel geldige.Afstand van recht

Het niet of laattijdig uitoefenen van een recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit, zal niet beschouwd worden als een afstand van recht. Het niet of gedeeltelijk uitoefenen van een recht staat geen latere uitoefening in de weg van dat recht of van elk ander recht dat uit de algemene of bijzondere voorwaarden voortvloeit.Toepasselijk recht

Indien minnelijke geschillen als oplossing niet mogelijk blijkt, zijn de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd. Het Belgisch recht is van toepassing.